Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 2 – Definities

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

Artikel 4 – De overeenkomst

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Artikel 6 – Tarieven 

Artikel 7 – Garantie en Conformiteit

Artikel 8 – Afbeeldingen en specificaties

Artikel 9 – Aansprakelijkheid 

Artikel 10 – Levering en uitvoering 

Artikel 11 – Beschadigd materiaal

Artikel 12 – Betaling 

Artikel 13 – Privacy

Artikel 14 – Klachtenregeling 

Artikel 15 – Geschillen 

 

 

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Silent Disco Delft

Website: silentdiscodelft.com

E-mailadres: info@silentdiscodelft.com

KvK-nummer: 72481986

Btw-identificatienummer: NL002241702B76

IBAN: NL36 KNAB 0501 3407 50

Adres

Rotterdamseweg 370 A10

2629HG Delft, Nederland

Bedrijfsomschrijving: Verhuur van Silent Disco apparatuur.

Artikel 2 – Definities

2.1  Silent Disco Delft: de natuurlijke of rechtspersoon die materiaal ter verhuur aanbiedt aan consumenten, instellingen en bedrijven.

2.2 Consumenten: natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaan met Silent Disco Delft.

2.3 Ondernemingen: organisatorische verbanden, gericht op duurzame deelname aan het economisch verkeer met behulp van arbeid en kapitaal en met het oogmerk om winst te behalen bij de uitoefening van beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaan met Silent Disco Delft.

2.4 Instellingen: formeel gestructureerde organisaties die zijn gericht op het verrichten van werkzaamheden zonder winstoogmerk of op het bevorderen van bepaalde zaken of -projecten en die een overeenkomst aangaan met Silent Disco Delft.

2.5 Overeenkomst: een afspraak in het kader van een door Silent Disco Delft georganiseerd systeem voor levering en verhuur van materiaal.

2.6 Materiaal: Koptelefoons, transmitters en snoeren die worden verhuurd door Silent Disco Delft ten behoeve van een door consumenten, instellingen en bedrijven georganiseerde silent disco.

2.7 Bedenktijd: de termijn waarbinnen gebruik kan worden gemaakt van uw herroepingsrecht.

2.8 Herroepingsrecht: de mogelijkheid om binnen de gestelde bedenktijd af te zien van een overeenkomst.

2.9 Dag: kalenderdag.

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

3.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsopgaven van Silent Disco Delft, en afname van producten door u en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen u als consument, onderneming of instelling en Silent Disco Delft. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

3.2  Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Silent Disco Delft behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

3.3  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Silent Disco Delft erkend.

3.4 Silent Disco Delft garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 4 – De overeenkomst 

4.1  Een overeenkomst tussen Silent Disco Delft en een klant komt tot stand nadat een aanvraag door Silent Disco Delft op haalbaarheid is beoordeeld.

4.2 Silent Disco Delft behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen aanvragen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

5.1 Bij huur van materiaal heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Ontbinding kan plaatsvinden tot aan het moment van daadwerkelijke levering van het materiaal.

5.2 Gebruik maken van uw herroepingsrecht kan ingevolge de bij aanbod en/of bij levering verstrekte instructies.

5.3 In geval u gebruik wilt maken van herroeping, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken via een e-mail aan info@silentdiscodelft.com

5.4 Tot vier weken voor de leveringsdatum van materiaal kan kosteloos van het herroepingsrecht gebruik worden gemaakt. Indien de levering van een dienst wordt herroepen in een tijdbestek korter dan vier weken voor de overeengekomen leveringsdatum, wordt het volgende percentage van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht:

  • Tussen de twee weken en één week voor de overeengekomen datum: 15%;
  • Binnen 7 tot 4 dagen voor de overeengekomen datum: 25%;
  • Binnen 3 dagen voor de overeengekomen datum: 50%;

De kosten worden in bovengenoemde gevallen in rekening gebracht in verband met de reservering van het materiaal en het risico op inkomstenverlies als gevolg van de herroeping.

Artikel 6 – Tarieven 

6.1  Indien een prijsopgave een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

6.2 Tarieven worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.

6.3  Alle tarieven op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

6.4  Alle tarieven in het aanbod en op de site zijn vast, in Euro’s en inclusief 21% BTW tenzij anders vermeld.

Artikel 7 – Garantie en Conformiteit

7.1  Silent Disco Delft staat garant voor het voldoen van het aangeboden materiaal overeenkomstig  de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

7.2 Indien blijkt dat het afgeleverde materiaal ondeugdelijk is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Silent Disco Delft) deze gebreken binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan Silent Disco Delft.

7.3 Silent Disco Delft is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid door afnemer of eenieder die het geleverde materiaal al dan niet met toestemming van afnemer in bezit heeft.

7.4 Garantie kan niet worden verleend indien de afnemer wijzigingen aan het materiaal heeft aangebracht of als het materiaal door opzet of nalatig onderhoud schade heeft geleden.

Artikel 8 – Afbeeldingen en specificaties

8.1  Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Silent Disco Delft gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1  Silent Disco Delft is niet aansprakelijk voor eventuele verwondingen die zijn opgelopen door of wegens het geleverde materiaal.

9.2  Indien Silent Disco Delft om welke reden dan ook enige schade moet vergoeden zal die vergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het geleverde materiaal.

Artikel 10 – Levering en uitvoering 

10.1 Silent Disco Delft gaat tem alle tijden voorzichtig om met het te leveren materiaal, het in ontvangst nemen en het beoordelen van de aanvraag.

10.2 Het product zal altijd zo goed mogelijk beschermd worden voor de verzending. Aangezien de producten fragiel zijn, neemt Silent Disco Delft extra voorzorgmaatregelen. Het materiaal wordt zorgvuldig ingepakt en de verzenddoos doos zal voorzien zijn van een ‘fragiel’ sticker.

10.3 Silent Disco Delft streeft er naar geaccepteerde bestellingen voor producten met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bestelling niet, dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk één maand nadat u de bestelling geplaatst hebt bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

10.4 In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal Silent Disco Delft het bedrag dat u betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen

10.5 De plaats van levering, zodra is gekozen voor verzending, is het verzendadres dat de afnemer aan Silent Disco Delft heeft doorgegeven op de site.

10.6 Bij levering via pakketpost is Silent Disco Delft niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen van verzendingen.

10.7 Zodra er wordt gekozen om de producten op te halen, dient met Silent Disco Delft een afspraak gemaakt te worden.

10.8 Het is een afnemer, onderneming of instelling in geen enkel geval toegestaan om van Silent Disco Delft gehuurde materialen door te verhuren of aan derden ter beschikking te stellen, danwel te repareren en/of te demonteren.

10.9 In geval van huur zal u voor de gehuurde materialen en apparatuur zorg dragen, deze afdoende beveiligen en gebruiken overeenkomstig de (gebruiks)instructies. U bent verantwoordelijk voor alle eventuele (onherstelbare) beschadigingen/of vermissing van materialen en apparatuur conform artikel 11 vanaf het moment van aankomst/ontvangst tot aan het moment van vertrek/retourneren.

10.10 Een consument, onderneming of instelling vrijwaart Silent Disco Delft van alle eventuele schadeclaims van derden die verband houden met het gebruik van gehuurde materialen.

10.11 Silent Disco Delft behoudt zich het recht voor om personen, organisaties, ondernemingen en instellingen zonder opgaaf van reden en/of voor onbepaalde tijd toegang tot de diensten van Silent Disco Delft te ontzeggen. Dit zal gebeuren in geval van klachten samenhangend met bijvoorbeeld belediging, intimidatie van welke aard ook, stalking of andere onbehoorlijk gedrag.

Artikel 11 – Beschadigd materiaal

11.1  Voorafgaand en na afloop worden de door ons verhuurde materialen grondig nagekeken om een goede werking van de materialen te kunnen garanderen.

11.2 Gehuurde materialen zijn tijdens de huurperiode niet door Silent Disco Delft verzekerd. U dient zelf een afdoende verzekering af te sluiten voor o.a. (onherstelbare) schade, vermissing en diefstal van verhuurde materialen.

11.3 Ingeval na retounering schade wordt geconstateerd worden kosten voor benodigde herstelwerkzaamheden en/of ontbrekend materiaal doorberekend op de uiteindelijke factuur.

11.4 Indien het vorige lid van toepassing is, wordt voor een ontbrekend en/of onbruikbaar geworden koptelefoon €40,- in rekening gebracht. In geval van een ontbrekende of onbruikbaar geworden transmitter wordt €60,- in rekening gebracht. Voor overige materialen als snoertjes wordt de nieuwprijs doorgerekend op de uiteindelijke factuur.

Artikel 12 – Betaling 

12.1 Betalingen voor de levering van materiaal waarvoor een offerte is verstuurd, geschiedt per factuur. Silent Disco Delft zal de betalingstermijn op de factuur vermelden.

12.2 De verschuldigde bedragen voor de afnemer, te vinden op de factuur, moeten worden voldaan binnen 14 dagen.

12.3 De betaalmethode voor het verschuldigde bedrag kan worden voldaan door middel van iDEAL, Creditcard,  Bankoverschrijving of met Cash/Pinnen bij ophalen of terugbrengen.

Artikel 13 – Privacy

13.1 Silent Disco Delft neemt het beheer van persoonsgebonden gegevens uiterst serieus om uw privacy te beschermen.

13.2 Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren legt Silent Disco Delft uw gegevens vast wanneer er informatie of een offerte opgevraagd wordt via de telefoon, via e-mail of via de website, er een overeenkomst wordt afgesloten of anderszins contact is met Silent Disco Delft en in het geval u aanvullende gegevens hebt verstrekt.

13.3 De gegevens worden gebruikt voor het versturen van mailings en andere informatievoorziening, voor het kunnen versturen van offertes en facturen, voor het kunnen uitvoeren van verstrekte opdrachten, betalingen via iDeal en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

13.4 Indien u inzage wenst in de geregistreerde gegevens, deze wilt laten rectificeren of laten verwijderen, kunt u dit kenbaar via de website. We zullen in dat geval zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst hierop reageren.

13.5 Gegevens worden met uw instemming door Silent Disco Delft beheerd tot het moment dat u aangeeft dit niet langer wenselijk te vinden of tot het moment dat Silent Disco Delft het niet langer nodig acht om de gegevens te bewaren.

13.6 De gegevens worden op computers bewaard.

13.7 Wanneer er een telefoonnummer of e-mailadres kenbaar is gemaakt bij bijvoorbeeld een reactie, vraag of klacht, gaat u er automatisch mee akkoord dat er door Silent Disco Delft contact kan worden opgenomen via dat telefoonnummer of e-mailadres om inhoudelijk op de reactie, vraag of klacht in te kunnen gaan.

13.8 De door u verstrekte gegevens worden niet door ons gedeeld met partijen buiten Silent Disco Delft.

13.9 Van bezoekers van onze website https://silentdiscodelft.com worden geen persoonsgebonden gegevens bewaard.

13.10 Silent Disco Delft maakt bij het aanbieden van haar diensten en producten op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website die u bezoekt, geplaatst wordt op uw computer of andere apparaten zoals een telefoon of tablet. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld om gegevens van bezoekers te onthouden, of om bezoekers over verschillende websites te volgen. Hierdoor kunnen websites bijvoorbeeld de gebruikerservaring verbeteren en bepaalde webstatistieken bijhouden, zoals het aantal bezoekers van de website. Silent Disco Delft gebruikt cookies voor de hiervoor genoemde redenen op haar website. We slaan op verzoek van bezoekers gegevens op zoals een gebruikersnaam, maar nooit persoonlijke gegevens zoals wachtwoorden of IP-adressen.

Silent Disco Delft gebruikt Google Analytics om gegevens te verzamelen over het gebruik van https://silentdiscodelft.com deze gegevens zijn anoniem gemaakt, zodat het gedrag van individuele bezoekers daaruit niet te herleiden is.

Artikel 14 – Klachtenregeling 

14.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

14.2 De afnemer is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van afnemer, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de afnemer binnen drie dagen na levering aan Silent Disco Delft ter kennisgeving worden gebracht.

Artikel 15 – Geschillen 

15.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.